fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HÍRLEVÉL REGISZTRÁCIÓ KAPCSÁN

Bagosiné Kelemen Krisztina e.v. – a továbbiakban Adatkezelő – által szervezett táncórákkal, táborokkal, kurzusokkal és egyéb programokkal, a Future Dance tánciskola életével kapcsolatos HÍRLEVÉLRE történő regisztráció kapcsán gyűjtött személyes adatok kezelése:

Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogokat, a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli.

Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő neve és elérhetősége:
Bagosiné Kelemen Krisztina e.v.
Nyilvántartási szám: 38589892
Székhely: 2085 Pilisvörösvár Deák Ferenc utca 64.
Adószám: 66754136133
E-mail: info@futuredance.hu
Honlap: www.futuredance.hu
Telefonszám: +36 30 841 3685

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

Az Adatkezelőn kívül más cégek is részt vesznek egyes adatok kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

Adatkezelő tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
● Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.,
● Adatkezelő hivatalos honlapjának, közösségi oldalainak és egyéb webes megjelenéseinek adminisztrátora, online és offline megjelenések szerkesztője.
● Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

1. Hírlevélre történő feliratkozás / leiratkozás

A kezelt személyes adatok köre: a feliratkozó neve, email címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelése esetén a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő / törvényes gondviselő hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartási adatok esetén: A feliratkozó regisztrálása, hírlevél kiküldése.

Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő az érintett(ek) személyes adatait a hozzájárulásának visszavonásáig kezeli. Az érintett hozzájárulását az 1. pontban megadott e-mail címre küldött levelében vagy a hírlevelekben szereplő leiratkozó linket használva bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása a hírlevél küldés megszakítását is jelenti.
Amennyiben az érintett(ek) adatának törlését kéri, az Adatkezelő 30 napon belül intézkedik ezek törléséről.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek jogosultak, feladatkörükben eljárva.

2. Regisztráció és kapcsolattartás céljából kezelt adatok

A kezelt személyes adatok köre: 

Feliratkozó neve, feliratkozó email címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, hírlevél küldés.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos, a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek jogosultak, feladatkörükben eljárva.

Az adatkezelés érintettjét megillető jogok

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önrő kezelt személyes adatok vonatkozásában:

1. Kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről, illetve gyermekéről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést.

A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vagy gyermekére vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

2. Jogosult kérelmezni személyes adatok helyesbítését, törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását.

A helyesbítés lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését vagy törlését kérje az adatkezelőtől. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

3. Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog.

Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

4. Megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét!

Panaszbenyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban 

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

– közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül

– az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

-bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:

www.birosagok.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése

Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő címére továbbított postai küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Az adatkezelési tájékoztató 2018. Május 25-től visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása Bagosiné Kelemen Krisztina e.v., mint Adatkezelő hatáskörébe tartozik.