fbpx

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ TÁNCTÁBORBA / TÁNC KURZUSRA
TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ KAPCSÁN

Bagosiné Kelemen Krisztina e.v. – a továbbiakban Adatkezelő – által szervezett tánctáborba / kurzusra történő regisztráció kapcsán gyűjtött személyes adatok kezelése:

Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez kapcsolódó jogokat, a birtokába került személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú – természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló – rendelet (általános adatvédelmi rendelet, azaz az ún. GDPR) rendelkezései alapján kezeli.

Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Táborozó személye:

Minden személy, aki adatkezelő által szervezett táborban, kurzuson, turnusszerűen szervezett oktatásokon résztvevőként részt vesz táborozónak tekintendő. Az alábbiakban egységesen „táborozó”-ként hivatkozunk rájuk.

Adatkezelő megnevezése:

Adatkezelő neve és elérhetősége:
Bagosiné Kelemen Krisztina e.v.
Nyilvántartási szám: 38589892
Székhely: 2085 Pilisvörösvár Deák Ferenc utca 64.
Adószám: 66754136133
E-mail: info@futuredance.hu
Honlap: www.futuredance.hu
Telefonszám: +36 30 841 3685

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

Az Adatkezelőn kívül más cégek is részt vesznek egyes adatok kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

Adatkezelő tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:
● Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.,
● Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
● Vimeo.com, Inc. 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA
● Adatkezelő hivatalos honlapjának, közösségi oldalainak és egyéb webes megjelenéseinek adminisztrátora, online és offline megjelenések szerkesztője.
● Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

1. Táborokra / kurzusokra történő jelentkezés

A kezelt személyes adatok köre: a táborozó neve, születési ideje, gyógyszerei, allergia, sporttevékenységét befolyásoló egészségügyi állapota.

A táborozó gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő / törvényes gondviselőjének neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, számlázási adatok.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelése esetén a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő / törvényes gondviselő hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelés célja:

Kapcsolattartási adatok esetén: Adatkezelő által szervezett tábor / kurzus résztvevőinek regisztrálása.

Egészségügyi adatok kezelése esetén: az Adatkezelő és a táborban / kurzuson résztvevő jogos érdeke, hogy az egyes egészségi állapotból eredő problémák kezelésére a tábor / kurzus szervezői felkészüljenek.

Az adatkezelés időtartama: adatkezelés kizárólag a jelentkezési lap benyújtásától a program megvalósulását követő 24. óráig történik.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek jogosultak, feladatkörükben eljárva.

2. Kapcsolattartás céljából kezelt adatok

A kezelt személyes adatok köre: a táborozó gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő / törvényes gondviselőjének neve, e-mail címe.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek előzetes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás, tájékoztatás az aktuális tábori programokról / kurzusokról.

Az adatkezelés időtartama: folyamatos, a hozzájárulás visszavonásáig.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek jogosultak, feladatkörükben eljárva.

3. A tábor / kurzus résztvevőiről készült kép- és hangfelvételek

A kezelt személyes adatok köre: a programokon résztvevőkről készülő hang- és képfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettek önkéntes hozzájárulása. A 16. életévét be nem töltött gyermek adatainak kezelése esetén a gyermek feletti szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő / törvényes képviselő hozzájárulása szükséges.

Az adatkezelés célja: a tábor / kurzus dokumentálása, esetenként honlapon, valamint közösségi oldalakon, hírlevélben, online és offline cikkekben, reklámcélokat szolgáló online és offline megjelenésekben történő közzététel céljából.

Az adatkezelés időtartama: a tábor / kurzus során készült felvételek kezelése folyamatos.

Az adatkezelés módja: elektronikus állományként és papír alapon.

Az adatok megismerhetősége: a személyes adatok megismerésére az Adatkezelő és adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek, tartalomgyártást végző, online és offline megjelenéseket szerkesztő cégek és személyek jogosultak, feladatkörükben eljárva.

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

Az adatkezelés érintettjét megillető jogok

Önt, mint az adatkezelés érintettjét, az alábbi jogok illetik meg az Önről, illetve gyermekéről kezelt személyes adatok vonatkozásában:

1. Kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önről, illetve gyermekéről kezelt személyes adatokhoz történő hozzáférést.

A hozzáférés joga lehetőséget biztosít Önnek arra, hogy visszajelzést kapjon az Adatkezelőtől arra vonatkozóan, hogy folyamatban van-e Önre vagy gyermekére vonatkozóan adatkezelés, amennyiben igen, úgy pedig jogosult hozzáférni a személyes adataihoz valamint tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől az adatkezelést érintő információkról.

2. Jogosult kérelmezni személyes adatok helyesbítését, törlését, valamint ezen adatok kezelésének korlátozását.

A helyesbítés lehetőséget biztosít arra, hogy pontatlan vagy hiányos adatok esetén azok helyesbítését vagy törlését kérje az adatkezelőtől. Ha Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kéri, akkor az Adatkezelő az adatkezelést az Ön kérelmének megfelelően korlátozhatja. Ha Ön vitatja a személyes adatainak pontosságát, akkor a korlátozás időtartama arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az Adatkezelő részére ezen adatok pontosságának ellenőrzését. Ön kérheti a személyes adatok felhasználásának korlátozását, ha az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi azok törlését. Ön előterjeszthet ilyen kérelmet akkor is, ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelés céljából, de Ön igényli az adatkezelés korlátozását, jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

3. Megilleti az adatainak hordozhatóságához való jog.

Az adathordozhatósághoz való jog keretében Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő. Ha technikailag megvalósítható, akkor Ön azt is kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő más adatkezelő részére közvetlenül továbbítsa.

4. Megilleti azon jog, hogy az adatkezeléshez adott hozzájárulását részben vagy egészben bármikor visszavonja.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét!

Panaszbenyújtás joga, bírósági jogérvényesítés, kártérítés jogellenes adatkezeléssel kapcsolatban 

Amennyiben Ön a személyes adatainak kezelése adatkezelés során a jogainak megsértését észleli, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésére:

– közvetlenül az Adatkezelőhöz fordulhat postai levélben vagy emailen keresztül

– az érintett felügyeleti hatóságnál, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál [NAIH] panaszt nyújthat be. A NAIH elérhetőségei: Székhely: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Telefon: 06-1-391-1400 Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

-bírósághoz fordulhat adatai jogellenes kezelése, valamint az adatbiztonság követelményeinek megszegése esetén. A jogszabályban rögzítettek szerint jogosult lehet kártérítésre, valamint sérelem díjra. A bíróság illetékességéről és elérhetőségeiről az alábbi honlapon tájékozódhat:

www.birosagok.hu

Az adatkezeléssel kapcsolatos nyilatkozatok közlése

Az adatkezeléssel illetve a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatos kérelmeit, nyilatkozatait, észrevételeit és esetleges kérdéseit az Adatkezelő címére továbbított postai küldemény útján, vagy Adatkezelő következő elektronikus levelezési címére küldött e-mail útján teheti meg.

Az adatkezelési tájékoztató 2018. Május 25-től visszavonásig érvényes. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót szükség szerint módosítsa, és a módosított szöveget a fent megjelölt honlapján közzé tegye. Az adatkezelési tájékoztató megállapítása és módosítása Bagosiné Kelemen Krisztina e.v., mint Adatkezelő hatáskörébe tartozik.