fbpx

Általános Szerződési Feltételek

Utoljára frissítve: 2023.04.03.

Általános információk

Szervező adatai
Szervező neve: Bagosiné Kelemen Krisztina e.v.
Fantázianév: Future Dance moderntánc iskola
Székhely: 2085 Pilisvörösvár Deák Ferenc utca 64.
Nyilvántartási szám: 38589892
Adószám: 66754136-1-33

Szervező elérhetőségei:
Telefonszám: 06-30/841 3685
E-mail: info@futuredance.hu
Honlap: www.futuredance.hu
Postacím: 2085 Pilisvörösvár Deák Ferenc utca 64.

I. Az ÁSZF célja, tárgya, személyi és időbeli hatálya

 1. Az ÁSZF célja azoknak az általános feltételeknek a rögzítése, melyek részévé válnak a Szervező és a Szervező által működtetett Táborok / Kurzusok résztvevői, illetve törvényes képviselőik között létrejött jogviszonyoknak.
 2. Az ÁSZF tárgyi hatálya Szervezőnek a jelen ÁSZF alapján nyújtott táboroztatások szervezésére és lebonyolítására terjed ki.
 3. Az ÁSZF személyi hatálya alá tartoznak: a Szervező, a Táborozó és a Táborozó törvényes képviselői.
 4. Az ÁSZF és annak esetleges módosításai a Szervező honlapján (www.futuredance.hu) történő – a honlapra történő felhelyezés időpontját is tartalmazó – kihirdetéssel lépnek hatályba. A módosítások nem érintik a korábbi (módosítást megelőző) ÁSZF hatálya alatt megkötött ügyletek tartalmát.

II. A jelentkezés menete, szerződéskötés

 1. A Szervező részvételi lehetőséget biztosít a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő Táborozó számára.
 2. A részvétel előfeltételei:
  • A Táborban legalább 5. életévüket betöltött és 14 évesnél nem idősebb, megfelelő egészségi állapotban lévő Táborozók vehetnek részt, az egészségi állapotról a szülő részletesen nyilatkozni köteles az NNK által elvárt szülői egészségügyi nyilatkozaton.
  • A táborozási díj maradéktalan befizetése.

   Táborozó törvényes képviselője tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó részére alvási lehetőséget – a tábori programban esetlegesen szereplő alkalom kivételével – nem tud biztosítani.
 3. A Szervező és a Táborozó, illetve törvényes képviselői közötti jogviszony – Szerződés – a Szervező honlapján megtalálható jelentkezési lap kitöltésével, az adott táborra vonatkozó foglaló határidőre történő befizetésével, valamint a jelentkezésnek a Szervező részéről történő elfogadásával jön létre. A jelentkezési lap kitöltésével a Táborozó illetve törvényes képviselője tanúsítja az ÁSZF megismerését és elfogadását. Szervező a jelentkezés elfogadását elektronikusan igazolja vissza.

III. A felek jogai és kötelezettségei

 1. Szervező köteles a Honlapján meghirdetett szolgáltatást teljesíteni.
 2. Törvényes képviselő jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Szervező nem teljesíti a vállalt szolgáltatást.
 3. A Szervező jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani és a szolgáltatások nyújtását megtagadni, amennyiben:
  • Táborozó a házirendet súlyosan megszegi;
  • Táborozó fenyegető, sértő vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít;
 4. Táborozó köteles követni a táborozás során neki adott utasításokat. Az ezen utasítások betartásának elmulasztásából fakadó sérülésért, vagyoni és nem vagyoni károkért a Táborozó, illetve Törvényes képviselője felelős.
 5. A táborok során használt eszközök és helyiségek nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat a kárt okozó Táborozó Törvényes képviselője köteles megtéríteni. Több Táborozó által közösen okozott ilyen kárért az érintett Törvényes képviselők egyetemlegesen felelnek.
 6. Az értékes tárgyak és a készpénz megőrzését Szervező nem vállalja.
 7. Szervező jogosult a táborokon és a tanfolyamokon marketing célokra felhasználásra kerülő fotót és videó felvételt készíteni.
 8. A Tábor az alábbi napirend szerint kerül megrendezésre:
  • Táborozók érkezése 08:00 – 09:30 között.
  • reggeli torna / tánc
  • tízórai
  • délelőtti program
  • ebéd
  • délutáni program / torna / tánc
  • Uzsonna
  • 17:00-kor Táborozók átadása a Törvényes képviselőknek, vagy előre egyeztetett személynek a Törvényes képviselő kérése szerint.
   Kivéve bent alvós tábor esetén, ahol a táborozók egyéni megbeszélés alapján alszanak a táborban vagy mennek haza estére!
   Fejlesztő jellegű foglalkozások: lazítás, erősítés, egyensúly gyakorlatok, modern tánc
   Egyéb programok: medencézés, homokozás, kreatív foglalkozások, ügyességi és logikai csapatversenyek, LEGO-zás, társasozás, egyéb közösségi játékok.
 9. A Szervező fenntartja a jogát, hogy a jelen pontban megjelölt programot módosítsa (szabad kapacitás, időjárás stb. függvényében).
 10. A 8. pontban megjelölt érkezési időben a Törvényes képviselő – vagy Törvényes képviselő által megbízott személy – a Táborozót a Tábor programjainak megfelelő öltözetben a Tábor képviselőjének átadja, és a Tábor napi programjának befejezésekor, a 8. pontban megjelölt időben átveszi. A Törvényes képviselő köteles legkésőbb 17:15 órakor elvinni a Táborozót a Táborból, kivéve bent alvós tábor esetén, mely esetben egyéni megbeszélés szerint történik a táborozók hazaadása.
 11. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Tábor programja magyar nyelven folyik.
 12. A Törvényes képviselő kötelezettséget vállal arra, hogy a Tábor első napján 3 napnál nem régebbi Törvényes képviselői egészségügyi nyilatkozattal, vagy orvosi igazolással bizonyítja annak tényét, hogy a Táborozó a táborozásnak megfelelő egészségügyi állapotban van.
 13. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező nem vállalja az egyedi gondoskodást, illetve folyamatos felügyeletet igénylő Táborozók táboroztatását. Amennyiben a jelen pontban foglalt kérdésekben a Törvényes képviselő előzetesen nem, vagy nem teljeskörűen, illetve a valóságnak nem megfelelően tájékoztatja a Szervezőt, azt semmiféle felelősség nem terheli.
 14. Amennyiben a Tábor ideje alatt a résztvevő Táborozó megbetegszik, a Törvényes képviselő köteles ennek tényéről a Tábor képviselőjét haladéktalanul értesíteni és a Táborozót annak teljes gyógyulásáig a Táborba nem viheti. Amennyiben a Táborozónak a Tábor programja alatti felügyeletét ellátó személy a Táborozó megbetegedését észleli, a Szervező haladéktalanul értesíti a Törvényes képviselőt, aki köteles a Táborozót a Táborból elvinni.
 15. Ha a Táborozó betegség miatt a tábort nem tudja megkezdeni, vagy megkezdett turnus esetén kimaradt napok pótlására a Szervező nem tud lehetőséget biztosítani.
 16. A Szervező a Táborozó felügyeletéért felelősséget vállal, amely azonban nem terjed ki olyan esetekre, melyek a felügyelet körén kívül esnek (pl: ruhaszakadás stb.) vagy olyan esetekre, amikor a Táborozó az őt felügyelő pedagógus utasításait megtagadja. A Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Szervező a Táborozó által a Táborba hozott eszközökért, értékekért nem vállal felelősséget (pl. mobiltelefon, fényképezőgép, zenelejátszó stb.)

IV. A szolgáltatás díja, a fizetés menete

A Szolgáltatás díja a Jelentkezési lapon és a táborok részletes leírásánál feltüntetett díj.
A Jelentkezési lap kitöltését követően Szervező visszaigazoló e-mailt küld Törvényes képviselő részére, amely az alábbiakat tartalmazza:

 • pontos fizetési határidőt
 • fizetési lehetőségekre vonatkozó tudnivalókat
 • listát a táborozáshoz szükséges felszerelésről, megfelelő ruházatról
 • részvételhez szükséges egészségügyi nyilatkozat linkjét
 • regisztráció során megadott adatokat ellenőrzés céljából

A Törvényes képviselő vállalja, hogy a Táborban való részvétel díját legkésőbb a kiválasztott turnus(ok) indulása előtt legkésőbb 5 munkanappal teljes mértékben megtéríti.
Törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy Szervező a táborban való részvételhez helyet csak a tábori foglaló összegének beérkezése után tart fenn. Ha a tábori helyek a foglaló összegének beérkezése előtt megtelnek, Szervező nem tudja a jelentkezést elfogadni, amiről email értesítést küld a Törvényes képviselő regisztrációban megadott email címére.
Több táborba való egyidejű jelentkezés esetén a tábori helyek foglalóját minden tábor után be kell fizetni.
A tábor teljes díja természetesen egy összegben is befizethető.
A foglaló befizetésének határidején túl a táborba csak a teljes részvételi díj egyösszegű kifizetése eseten van lehetőség.

Számlaszám: 12010350-01818779-00100004
IBAN: HU45-12010350-01818779-00100004
SWIFT kód: UBRT HUHB
Számlatulajdonos: Bagosiné Kelemen Krisztina

A részvételi díjat átutalással vagy személyes bankfióki befizetéssel lehet megfizetni a fenti bankszámlaszámra. A bankfiókban történő személyes befizetés, illetve az átutalás során a közlemény rovatában fel kell tüntetni a jelentkezés visszaigazolásában szereplő turnus időpontját és a gyermek nevét. Az ennek elmulasztásából vagy a közlemény hibás feltüntetéséből eredő károkért Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal, a károkat és a többletköltségeket a jelentkező viseli.

A Törvényes képviselő a Táborban való részvétel előlegét vagy teljes díját a Szervező táncórái előtt készpénzben is befizetheti. Ehhez időpontot egyeztetni a Szervező Általános információkban megadott elérhetőségein vagy honlapján szereplő elérhetőségein lehet.

Ha a jelentkezést követően a kiválasztott táborra/táborokra csak a foglaló(k) összege kerül kifizetésre, a tábor teljes részvételi díjának fennmaradó részét a kiválasztott turnus(ok) indulása előtt legkésőbb 5 munkanappal kell kifizeti a Szervező táncórái előtt előre egyeztetett időpontban, vagy a megadott bankszámlaszámra való átutalással.
Ha kiválasztott táborra/táborokra a foglaló befizetési határidejének lejárta után érkezik regisztráció, akkor részvételre csak a teljes részvételi díj egyösszegű befizetésével van lehetőség. Készpénzes fizetésre a Szervező táncórái előtt előre egyeztetett időpontban van lehetőség, vagy a megadott bankszámlaszámra való átutalással rendezhető a fizetés.

V. Lemondás, módosítás

A Szervező lehetőséget biztosít a Törvényes képviselő számára, hogy a részvételi szándékát módosítsa, a Táborban történő részvételt lemondja. A megállapodás lemondása, illetve módosítása az alábbiak szerint történhet:
Lemondási feltételek: amennyiben a Szülő a kiválasztott turnus kezdőnapja előtt legalább 10 munkanappal írásban (levélben vagy e-mailben) lemondja a Táborozó részvételét, a Szervező a Tábor díjának 50%-át visszafizeti a Törvényes Képviselőnek.
Amennyiben a lemondási szándékot a Törvényes Képviselő fenti időpontnál később jelzi, a Szervezőt a Tábor teljes díja megilleti. Szervező jogosult ezen feltételektől méltányossági alapon eltérni.
Módosítási feltételek: az időpont módosítására csak abban az esetben van lehetőség, ha rendelkezésre áll még szabad kapacitás a többi turnusban. Erről dönteni teljes mértékben a Szervező hatásköze.
Az időpont módosítása a kiválasztott turnus kezdőnapját megelőző hétfő 12:00 óráig díjtalan, a megjelölt időpont után a Szervező 5.000 Ft ügyintézési díjat jogosult felszámítani. A felek megállapodnak abban, hogy lemondásként, módosításként kizárólag írásos (levélben vagy e-mailben küldött) értesítést fogadnak el.

VI. Szülői felelősség igazolás tánctáborba / kurzusra való jelentkezéshez

Táborba / kurzusra való jelentkezéssel Törvényes képviselő az alábbiakat automatikusan elfogadja:

 1. Tudomásul veszem, hogy a tábor díja előre fizetendő és nem visszatérítendő.
 2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a térítési díjat nem fizettem be, a gyermekem nem vehet részt a tábor foglalkozásain.
 3. Amennyiben baleset vagy betegség esetén a tábor vezetői nem tudnak elérni napközben, felhatalmazom a tábor vezetőjét és meghatalmazottait, hogy eljuttassák a gyermekemet az orvoshoz és ennek a költségeit magamra vállalom.
 4. Tudomásul veszem, hogy bármilyen betegségről / balesetről vagy egyéb eseményről, ami a gyermekem tábori részvételét befolyásolhatja, kötelességem tájékoztatni a tábor vezetőjét.
 5. Tudomásul veszem, hogy a tábor vezetői nem tudnak felelősséget vállalni az elveszített vagy megrongált értéktárgyakért.
 6. Tudomásul veszem, hogy a tábor során gyermekemről képi és / vagy videofelvételek készülhetnek, melyeket a tábor szervezője felhasználhat hivatalos weboldalán (www.futuredance.hu), közösségi oldalain, kiadványaiban, továbbá tevékenységét népszerűsítő tájékoztató anyagokban és promóciós célú megjelenéshez. (Pl.: honlap, Facebook / Instagram, újságcikkek, szórólapok, plakátok, hírlevél, videók és egyéb online és offline megjelenések.)

VII. Panaszkezelés

Amennyiben a felhasználónak a nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatban panasza van, úgy azt postai levél útján Szervező 2085 Pilisvörösvár Deák Ferenc utca 64. szám alatti székhelyére jelentheti be.

Szervező a panaszt kivizsgálja és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja Panasztevőt. Amennyiben a Panasztevő a panasz kezelésével nem elégedett, úgy békéltető testülethez fordulhat.

A békéltető testület eljárásának feltétele, hogy a Panasztevő megkísérelje rendezni a vitát közvetlenül a Szervezővel, ennek eredménytelensége esetén lehet igénybe venni a békéltetést. A testület hatáskörébe tartoznak a szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos fogyasztói jogviták. A jogvita esetén a Szervező székhelye szerint illetékes békéltető testület a Pest Megyei Békéltető Testület.

Pest Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:
Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. 4.em.2.
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

A Felek a szerződésből eredő jogvitájukat egymás közötti egyeztetéssel békés úton törekszenek megoldani. Amennyiben a jogvita rendezése bíróságon kívül nem vezet eredményre, úgy a Felek kikötik a Szervező székhelye szerint illetékes, az ügyre hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.

VIII. Záró rendelkezések

Szervező a személyes adatok kezelését a táboroztatásra vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak szerint végzi, mely a Szervező honlapján a következő linken érhető el: www.futuredance.hu/tabori-adatkezelesi-nyilatkozat

A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, illetve a vonatkozó egyéb magyar jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

IX. Különleges rendelkezések a COVID19 járvány kapcsán

A táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző gyermek illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.
A résztvevők számára mindenkor biztosított a tábor során a kézmosás, vagy kézfertőtlenítés lehetősége.
Amennyiben a tábor egésze a kormányzati intézkedések miatt esetlegesen meghiúsul, és emiatt a gyermek nem tud részt venni a programon, abban az esetben a táborra befizetett teljes összeg a szülő részére visszajár.
Amennyiben a táborozás ideje alatt COVID19 vírus tünetei észlelhetőek a táborozón, azonnal elkülönítjük és szülőnek kötelessége őt elvinni a táborból. Teljes gyógyulásig a táborba vissza nem hozható, a gyógyultságról orvosi igazolást kérünk.
A betegség miatt kimaradt napokra a jelen szerződés III./14-15. pontja vonatkozik.
Amennyiben a Táborozónál a hatóságok karantént rendelnek el és emiatt a megkezdett táborozást nem tudja folytatni úgy az nem adhat jogalapot a tábordíj rendkívüli visszatérítésére.